ارتباط با مدرسه

تماس و ارتباط با ما
آدرس : یزد، خیابان سلمان فارسی، کوچه بیمارستان گودرز تلفن : 03536268015 پست الکترونیک : m.tajalidanesh@gmail.com