زنگ فارسی پایه اول

آموزش نگاره های فارسی

یکی از کاربردی ترین مباحث در پایه های اول ابتدایی می باشد.

عمده اهداف ده نگاره ی کتاب بخوانیم اوّل ابتدایی تقویت دو مهارت اصلی ( گفتن و گوش دادن  ) می باشد . در نگاره ها سیر منطقی زندگی روزمره ی  یک خانواده ی ایرانی نشان داده می شود.

هر نگاره مجموعه ی متنوعی از اطلاعات و یک کل یکپارچه است که ابتدا دانش آموز با کلیت آن آشنا می شود و در مرحله ی بعد اجزایی از درون آن استخراج می گردد و در معرض دید وی قرار می گیرد تا توان ذهنی ، قدرت و نگهداری مطالب در حافظه ، میزان گسترش حوزه ی واژگان ، میزان تسلط بر زبان و میزان انطباق آموخته های او با اهداف ، در این بخش سنجیده می شود .

 

تاریخ انتشار مطلب : 1402/12/20