طرح سنجش

استعداد گونیا

آزمون سنجش گونیا (تشخیصی / توضیفی-عملکردی)

این آزمون در تاریخ 1402/7/12 برگذار شده است. که شامل مباحث ریاضی ، علوم و فارسی می باشد. دانش آموزان پایه ی دوم تا ششم دبستان شامل این آزمون بوده اند. هدف از برگذاری این آزمون این است که سطح علمی دانش آموز در زمینه های عملکردی و توصیفی سنجیده شود و به مدرس، تحویل داده شود که در ادامه نتیجه ی تدریس مطلوب واقع شود.

تاریخ انتشار مطلب : 1402/10/25