برگزاری جلسه

روش تدریس

پنجشنبه مورخ 6مهرماه 1401 جلسه ای پیرامون برنامه ریزی کلی دروس دبستان و متوسطه در دفتر مدرسه تجلی دانش برگزار شد.

این جلسه با حضور مدیریت، معاونین و معلمان دو دوره ( دبستان و متوسطه ) و با موضوع اختصاصی روش تدریس و پرسش و پاسخ اجرا شد.

در ادامه دروس مورد نظر پایه ها به معلمان مربوطه اختصاص داده شد.

تاریخ انتشار مطلب : 1402/10/25