گردهمایی

پروژه مهر

شنبه مورخ اول مهر ماه 1401در جلسه برنامه ریزی پروژه مهر، همکاری تیم تجلی دانش به زیبایی ترسیم شد.

در این گردهمایی اعضاء شرکت کننده عبارت بودند از: 

مدیریت محترم، معاونین اجرایی، فناوری و آموزشی و تمامی معلمان مجموعه تجلی دانش دو دوره ( دبستان و متوسطه )

سخنرانی دلنشین و بیانات آموزنده مدیریت به همراه طرح داستانی پیرامون همکاری و اظهار نظر معلمان و نتیجه گیری از این صحبت ها به جذابیت و زیبایی و تأثیر گذار بودن جلسه افزود و برنامه ریزی برای پروژه مهرصورت گرفت.

در پایان،  عکس یادگاری و گرامیداشت روز اول مهر گرفته شد.

تاریخ انتشار مطلب : 1402/10/25