برگزاری آزمون

سروسامان دو

این آزمون مربوط به پایه های هفتم، هشتم و نهم دبیرستان دوره اول می باشد.

برگزاری آزمون سنجشی سروسامان دو (پیشروی) در تاریخ 1402/8/11 صورت گرفت. که شامل درس های ریاضی، علوم تجربی، فارسی، مطالعات اجتماعی، انگلیسی، عربی، پیام های آسمان و آموزش قرآن می باشد.

 

با برگزاری مکرر این آزمون ها لطف بزرگی در حق دانش آموزان صورت می گیرد چرا که به صورت مداوم مبحث هایی که تدریس شده است در حال یادآوری است و ارزیابی دانش آموزان نیز به صورت مداوم توسط مدرس قیاس می شود.

تاریخ انتشار مطلب : 1402/10/25