جشن عدد 1000

برای دانش آموزان پایه سوم ابتدایی

در این جشن سرودی همگانی توسط دانش آموزان خوانده شد. هدف و نیت از برگذاری چنین جشن هایی برای دانش آموزان تشویق آنان است و اینکه تمایل برای فراگیری مبحث ریاضی توسط دانش آموزان بیشتر شود. در پایان مراسم نیز از آن ها پذیرایی شد.

تاریخ انتشار مطلب : 1402/10/24