اجرای نمایش

با همکاری دانش آموزان و معلم

ماسک های ساخته شده برای این نمایش با همکاری دانش آموزان و دبیر صورت گرفته است. و نتیجه ی آن یک نمایش موزیکالی زیبا می باشد.

تاریخ انتشار مطلب : 1402/10/24