برگزاری اردو

بازدید از موزه ی علوم طبیعی

برگزاری اردوی علمی برای پایه های اول تا ششم ابتدایی با هدف ایجاد روحیه علمی در دانش آموزان و پرورش خلاقیت در آنان.

تاریخ انتشار مطلب : 1402/10/20