تمرین مشارکت اجتماعی با

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در مدارس تجلی دانش

آماده‌سازی دانش آموزان برای جامعه پذیری و تمرین مشارکت اجتماعی از جمله دستاوردهای این انتخابات می باشد.

تاریخ انتشار مطلب : 1402/10/04