مؤسسه علمی آموزشی تجلی دانش

آدرس

شعبه1:

خیابان سلمان فارسی، کوچه بیمارستان گودرز

شعبه2:

بلوار شهید صدوقی شمالی، کوچه رسولیان

رایانامه

m.tajalidanesh@gmail.com

تلفن

09162527452

ساعت پاسخگویی

8 الی 14 به جز روزهای تعطیل

اسکرول